İklim ve Çevre

Ana işkollarımız dolayısıyla operasyonlarımızın çevresel etkilerini yönetmeyi ön planda tutuyoruz. Bu etkilerin birçoğunun ortak sonucu olan iklim değişikliğiyle mücadeleye de özel önem veriyoruz. Çevresel etkilerimizi minimuma indirerek biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için çalışıyor, karbon yakalama teknolojileri gibi gelecek vadeden araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapıyor, artı değer üreterek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik; ekosistemlerin, genlerin ve türlerin çeşitliliğini ve bunları destekleyen ekolojik uygulamaları içeriyor. Ekosistemlerdeki bu doğal çeşitlilik; topluma gıda, giyim, barınma, yakıt ve ilaç gibi temel ekonomik faydalar ve hizmetlerin yanı sıra; ekolojik, rekreasyonel, kültürel ve estetik değerler sağlıyor. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve önemi yadsınamaz seviyede. Daha makro açıdan bakacak olursak, diyebiliriz ki dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilir bir biçimde devam etmesi biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı. Fakat iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte insan sağlığı ve ekonomik kalkınma ile ilişkili değişimlere de bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybı endişe yaratıyor.

Biyoçeşitliliği korumanın ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Biyoçeşitliliğin yaşamsal ve ekonomik devamlılıktaki önemini kabul ediyor, ekolojik çeşitliliği koruyup desteklemeyi grup şirketlerimizle birlikte ortak bir sorumluluk olarak benimsiyoruz. Etkin olduğumuz tüm sektör ve bölgelerde faaliyetlerimizin yerel ekosistemleri ve biyoçeşitliliği etkileyebileceğinin bilinciyle, proje ve operasyonlarımızın hassas türler, habitatlar ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak ve bunları azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu kapsamda STAR Rafineri’nin inşaat döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin desteğiyle deniz çayırlarının korunması ve periyodik sayımlarla izlenmesi konusunda öncü bir çalışma yürüttük. Bölgeye özgü bir deniz bitkisi olan Posidonia Oceanica’ların yaşam alanlarının belirlenerek bu alanların takibini sağladık. İzleme süresince uydu görüntülerinden ve deniz dibine yerleştirilen tesviye kazıklarından yararlandık. İskelelerin inşaatı tamamlanana kadar altı aylık periyotlarla gerçekleşen operasyonların sonucunda, deniz çayırlarının habitatlarındaki olası gerileme durumlarının önüne geçilmesini sağladık.

Doğal Kaynakların Korunması

Kendimizi gezegene ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu tutuyor, faaliyet gösterdiğimiz her yerde emniyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına önem veriyoruz. İşimizi yaparken sürekli gelişmeye odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz.
Çevre yönetimi yaklaşımımız kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerde çevresel kirliliğin engellenmesini, üretim faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların ve emisyonların azaltılmasını, kaynak tüketiminde verimliliği ve faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesini hedefliyoruz. Bu tutumla çevresel etkileri sınırlandırmak ve kontrol altına almak için gerekli uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyoruz.

Operasyonlarımızda oluşan atıkları; “önleme, yeniden kullanım, azaltım, geri dönüşüm ve bertaraf” adımlarından oluşan “atık yönetim hiyerarşisi” kapsamında değerlendiriyoruz. Devreye aldığımız Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile birlikte üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde; atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Bununla birlikte atıkların yeniden kullanımına öncelik verilmesi için geri dönüşüm sağlayarak hem bertaraf edilecek atık miktarını azaltmayı hem de çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyoruz. Bu yolla ayrıca israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılmasını da destekliyoruz.

Kaynağa Göre Su Çekimi (m3) 2019 2020 2021
Yüzey Suları 31.025.611 27.727.598 26.884.077
Deniz Suyu 0 0 6.327.600
Şebekeden Alınan Su 0 85.999 1.108
Diğer 9.458 37.250 14.594
Toplam Su Çekimi 31.035.069 27.850.847 33.227.379

İklim Değişikliği Risklerinin Takibi

En yüksek kurumsal yönetim standartlarına sahip olmamızı sağlayacak girişimler ve kurumsal yönetimimizin gelişimi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurduğumuz Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, iklim değişikliğine dair stratejilerin uygulanmasını, gerçekleşmesini ve deklarasyonunu takip ediyor.

Sera gazı emisyonlarından kaynaklanan iklim değişikliği risklerini önlemek, iş modelimizi enerji dönüşümüne uyarlamak ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalayarak sektörde öncü pozisyonumuzu korumak için sürdürülebilirlik stratejilerimizi geliştiriyor ve bu stratejiler doğrultusunda emisyon azaltımı ve iklim değişikliği ile ilgili hedeflerimizi belirliyoruz.

İklim değişikliğine neden olabilecek etkilerimizin yönetimini iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz.

İklim değişikliği kaynaklı risklerin zamanında ve etkin şekilde yanıtlanmasına yönelik spesifik risk yönetimi sürecimizde iklim değişikliği risklerinin tespiti, muhtemel etkilerinin ve gerekli aksiyonların belirlenmesine odaklanıyoruz.

İklim değişikliğine neden olabilecek etkilerimizin yönetimini iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda faaliyetlerimizin doğası gereği ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı, enerji verimliliğini artırmak ve enerji ihtiyacını mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan elde etmek olarak iki ana odak üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Çalışanlarımızın iş fikirleriyle büyüyen “Değer Benim Platformu” altında enerji verimliliği ve dijitalleşme üzerine fark yaratan projeler hayata geçiriyoruz.

İklim değişikliği risklerinin yönetiminde, enerji verimliliği kadar faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve hesaplanmasına yönelik çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda limit aşımlarının önüne geçmek için ilgili yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde sera gazı emisyonlarımızı anlık olarak ölçüyor ve raporluyoruz. Hesaplanan değerler yetkili kuruluşlar tarafından doğrulandıktan sonra ve bunları düzenli olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildiriyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadelemizin ikinci basamağını, doğan fırsatlardan faydalanmaya yönelik çalışmalarımız oluşturuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ortaya koyulan beklentiler emisyon yoğun endüstri ve ürün grupları için riskler barındırdığı kadar bu yoğunluğu azaltacak uygulamalarla birlikte, özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanında çeşitli fırsatları da barındırıyor. SOCAR Türkiye olarak biz de bu fırsatları yakından takip ediyor, en son teknolojileri kullanarak toplum için katma değer yaratmaya odaklanıyoruz. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’mizde karbon yakalama teknolojilerinden plastik atıkların geri dönüşümüyle petrokimya sektörüne kazandırılmasına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden projelerin yürütülmesine öncülük ediyoruz.

Karbonsuzlaşmaya doğru güçlü adımlar atıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejilerimizden ilki olan karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında; operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak emisyonlarımızı 2035 yılı itibarıyla % 40 azaltma ve 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin de dahil olduğu Paris İklim Anlaşması ve yakın coğrafyamızdaki Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi gelişmelerle hayata geçirilecek sınırda karbon vergisi uygulamaları, ülkemizde bu yönde gerçekleştirilen adaptasyon çalışmalarının önemini ve enerji sektörünün iklim değişikliğinin engellenmesi konusundaki kilit rolünü artırıyor.

Kapsam 1 ve 2 emisyonları için 2035 yılına kadar %40 azalma, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyon hedefliyoruz.

Sera Gazı Emisyonları /Kapsam 1 (Ton Co2e) 2019 2020 2021
STAR Rafineri 2.006.906,00 1.914.451,00 2.010.170,00
Petkim 1.737.560,00 1.877.965,00 1.881.861,00
SOCAR Terminal - - 2.287,38
Bursagaz 1.134,10 1.083,96 1.665,36
Kayserigaz - 1.477,43 1.448,37
Sera Gazı Emisyonları /Kapsam 2 (Ton Co2e) 2019 2020 2021
STAR Rafineri 306.516,62 432.560,57 428.453,97
Petkim 112.022,69 84.744,580 101.690,33
SOCAR Terminal - - 4.283,92
Bursagaz 734 507,36 622,55
Kayserigaz - 252 265,26

Tüm bu gelişmeler ışığında 2050 hedefimiz için yasal düzenlemelerdeki güncel değişiklikler kapsamında karbonsuzlaşma stratejimizi uygulamayı; kritik yeni alanlardaki potansiyel projeleri yakından izleyerek değerlendirmeyi, ortaklıklar kurmayı ve aynı zamanda karbon dengeleme projelerini hayata geçirerek çalışmalarımızın kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, ürün bazında çevresel etkimizi ve iyileştirme alanlarımızı tespit etmek adına uluslararası en güvenilir çevresel etki analizi metodolojisi olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmaları yürütüyoruz.

Adil geçişi destekliyoruz.

Sürdürülebilir enerjiye geçiş sırasında, ortaya koyduğumuz yeni düzenlemelerden etkilenebilecek tüm paydaş ve müşterilerimizle ortak hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Alternatif enerji kaynak kullanımından, karbonsuzlaşma stratejimize kadar yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde “kimseyi geride bırakmamak” yaklaşımıyla hareket ediyor, paydaş gruplarımızın geçim kaynaklarını gözeterek sonuca ilerliyoruz. Sorumlu bir işveren olarak insan kaynağımızın desteğini daima arkamıza almayı çok önemsiyor, doğabilecek istihdam kayıplarının önüne geçecek bir süreç yönetimi sağlayacağımızı garanti ediyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda döngüsel ekonomiye destek vermeyi çalışmalarımızın odağına alıyoruz. Bu kapsamda atıkların sürdürülebilir teknolojilerle ülke sanayisine temel bir girdi olarak geri kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için sektörün önde gelen aktörleri ile potansiyel ortaklıklar geliştiriyor, öncü yatırımlarla geri dönüşüm sahasında lider bir kurum olarak yer almayı amaçlıyoruz. Atıkların azaltılması, geri kazanımı ve döngüsel ekonomi alanında yürüttüğümüz çalışmalar; sıfır atık yönetim sistemi uygulamaları ve Atık KPI verilerinin takip edilmesi, Biyobozunur atıkların kompost tesislerine gönderilmesi gibi önemli başlıkları içeriyor.

Bizimle İletişime Geçin

Petrokimya, doğal gaz, rafinaj ve diğer sektörlerdeki tüm faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle irtibata geçin.

Sosyal Medyada Takip Edin